Mapa strony

Wiadomości

Dokumenty i druki

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Cel procedury

Określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do

przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (opiekunów prawnych) lub

upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

Zakres procedury

Procedura dotyczy nadzoru nad dziećmi od momentu wyjścia z rodzicami z domu do przedszkola, do

momentu odebrania dziecka z przedszkola, czyli przekazania go w ręce rodziców.

Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

1. Rodzice (opiekunowie prawni): są zobowiązani powierzyć dziecko pod opiekę nauczyciela. Rodzice bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione odbierają dziecko z przedszkola bezpośrednio od nauczyciela lub pomocy nauczyciela.

2. Nauczyciel: bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali do

momentu odebrania go przez rodziców.

3. Personel przedszkola: ponosi współodpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu

wejścia do sali do momentu odebrania go przez rodziców.

Opis procedury

Przyprowadzanie dzieci:

1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.

2. Rodzice/opiekunowie prawni rozbierają dziecko w szatni, a następnie przekazują bezpośrednio pod opiekę nauczycielowi w sali lub osobie, pełniącej dyżur w szatni.

3. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali.

4. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka

pozostawionego przez rodziców/opiekunów prawnych przed furtką lub wejściem do budynku.

5. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe i czyste.

6. W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.)

nauczyciel ma prawo odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub zażądania okazania aktualnego

zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.

7. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do

przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia i przedłożenia przez rodziców zaświadczenia

lekarskiego, potwierdzającego zakończenie leczenia.

8. Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty- czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

9. Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola rodzic ma obowiązek

zgłosić dzień wcześniej lub telefonicznie, nie później niż do godz. 9.00.

Odbieranie dzieci:

1. Dzieci są odbierane z przedszkola przez rodziców , którzy są odpowiedzialni za ich

bezpieczeństwo w drodze z przedszkola.

2. Dzieci mogą być odbierane z przedszkola przez inne osoby pełnoletnie, upoważnione przez

rodziców/opiekunów prawnych. Rodzice upoważnienia dokonują na odpowiednim druku

podpisanym przez obydwoje rodziców, może ono zostać w każdej chwili odwołane lub

zmienione. Pisemne upoważnienie jest załącznikiem do karty zgłoszenia i składane jest na początku

każdego roku szkolnego.

3. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego

z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

4. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola, osobiście

komunikuje nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur chęć odebrania dziecka z przedszkola lub ogrodu przedszkolnego.

5. Rodzice są zobowiązani podać nauczycielowi aktualny adres i numer telefonu kontaktowego.

6. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej

dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających czy zachowanie agresywne.

Nauczyciel zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub upoważnioną osobą.

O zaistniałym fakcie powiadamia się dyrektora przedszkola.

7. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z nich, musi być poświadczone

orzeczeniem sądowym.

8. Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do godziny zadeklarowanej w umowie pomiędzy

przedszkolem.

9. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach funkcjonowania, nauczyciel

zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru dziecka

z przedszkola.

10. W przypadku braku kontaktu pod wskazanymi numerami telefonów, nauczyciel oczekuje

z dzieckiem w przedszkolu, powiadamia dyrektora, który podejmuje decyzję o:

a) odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli jego rodzice/opiekunowie prawni lub inne osoby

upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować

opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.)

b) powiadomieniu policji, w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie

z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.

11. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków,

który zostaje przekazany do wiadomości dyrektora i Rady Pedagogicznej.

 

Procedura nr 7A/2015 wydana Zarzadzeniem Dyrektora Przedszkola nr 41 im.Jana Pawła II we Wrocławiu w dniu 01.09.2015 r.

Aktualności

Kontakt

 • Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II
  ul. Dobra 16
  53-678 Wrocław
 • tel. (71) 798 67 89
  Dyrektor - wew. 101
  Samodzielny referent - wew. 102
  Intendent - wew. 113