Mapa strony

Wiadomości

Realizowane projekty

PRZEDSZKOLE JEST W SIECI PRZEDSZKOLI PROMUJĄCYCH ZDROWIE: Program profilaktyki próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym 3-5 lat

 

Program "KUCHCIKOWO" opracowany przez p. Monikę Małecką i p. Annę Koszczewską, realizowany
w roku szkolnym 2017/18 we wszystkich grupach wiekowych.

 Projekt  Kuchcikowo powstał w  celu zwrócenie uwagi na jakość jedzenia oraz jego rolę dla zdrowia i edukacji dzieci. Skierowany jest do dzieci w wieku 3 –  6 lat, które będą miały możliwość samodzielnego i bezpośredniego działania oraz do wszystkich pracowników przedszkola.  W projekcie zostały uwzględnione  zajęcia praktyczne możliwe do zrealizowania w czasie  roku szkolnego, z uwzględnieniem produktów i materiałów dostępnych 
w danym miesiącu.
Cele projektu: aktywizacja dzieci do zdrowego odżywiania,  otwieranie się na nowe smaki, zapachy, potrawy,  rozszerzenie edukacji małego dziecka o obszar sensoryczny (dostarczenie dzieciom różnych stymulatorów, poprzez smak, zapach, dotyk, odczucie ciężaru, temperatury, wreszcie pracy na znanym
i lubianym materiale czyli jedzeniu), włączenie rodziców w działania projektowe - pomoc w przeprowadzeniu zajęć, zachęcanie do gotowania z dziećmi  w domu, wymiana doświadczeń,  nawiązanie współpracy z lokalnym środowiskiem kucharzy ekspertów żywieniowych, następnie zachęcenie ich w realizację zajęć 
z przedszkolakami. Finałem kulinarnych działań jest wspólna degustacja przygotowanych potraw oraz stół pełen smakołyków do degustacji dla rodziców (oczywiście w założonym przez projekt kolorze).

Program adaptacyjny dla dzieci 3-letnich "PIERWSZE KROKI W PRZEDSZKOLU" opracowany przez
p. A. Koszczewską realizowany w każdym roku szkolnym w grupach dzieci nowoprzyjętych.

Głównym celem programu jest stworzenie dzieciom warunków do łatwej adaptacji w przedszkolu oraz nawiązanie bliższych kontaktów między nauczycielkami a rodzicami. Dla trzylatka moment pójścia do przedszkola to istotny przełom. Gdy kilkulatek adaptuje się do roli przedszkolaka, dobrze by było, aby tak poważna zmiana w jego życiu dokonywała się w sposób łagodny i wynikała z reguł i potrzeb natury. Realizowany program ułatwi dzieciom przekroczenie progu przedszkola, umożliwi poznanie organizacji dnia i zwyczajów panujących w przedszkolu. Pozwoli także zintegrować rodzinę dziecka z przedszkolem, co może wpłynąć na lepszą współpracę obu środowisk.

Program edukacji matematycznej dla dzieci 5- i 6-letnich "NA MATEMATYCZNEJ WYSPIE"- opracowany przez p. M. Małecką na rok szkolny 2017/18.

Głównym założeniem programu jest nauka matematyki w sposób "łatwy i przyjemny",aby sprawiała ona dzieciom "frajdę" oraz jak najlepsze przygotowanie dzieci do nauki matematyki w szkole podstawowej. Podczas realzacji programu dzieci doskonalić będą orientacją w przstrzeni, manipulować figurami geometrycznymi, porównywać wielkośc przedmiotów, tworzyć i przeliczać elementy zbiorów, kontynuować rytmy, mierzyć grubość, długość, szerokość i wysokość oraz określać czas.Realizowany będzie w grupie dzieci 5 - letnich.

Program z zakresu bezpieczeństwa pod hasłem: "Bezpiecznie w przedszkolu nam, gdy znaki i zasady znam" opracowany przez p. M. Olejniczak i M. Mroczkowską.

Program zawiera cele i treści dydaktyczne odpowiadające potrzebie tworzenia bezpiecznego środowiska życia, rozwijania i doskonalenia odpowiedniej postawy wobec sytuacji, w których powstały bądź mogą powstać zagrożenia oraz wzmacniania odporności emocjonalnej dzieci w sytuacjach trudnych.Zakłada spotkania z Policją, Strażą Pożarną,Służbą Zdrowia, Strażą Miejską. Program realizowany będzie w ciągu całego roku szkolnego, na zajęciach różnego typu, w różnych częściach dnia. Skierowany jest do wszystkich grup wiekowych.

Program ekologiczny pod hasłem: "Uczymy się kochać naszą przyrodę" opracowany przez p. A Połomkę
i A Koszczewską na rok szkolny 2016/17.

Głównym celem programu jest kształtowanie u dziecka właściwej postawy wobec otaczającego je środowiska przyrodniczego. W zbliżeniu dzieci przedszkolnych do przyrody i zaznajamianiu ich z zagrożeniami ekologicznymi szczególnie ważne jest uczenie się przez przeżywanie. Stwarza ono optymalne warunki do rozbudzania uczuć dzieci, a także sprawia, że wiedza o przyrodzie  i możliwościach jej ochrony staje się wartością, której chcemy bronić i dla której chcemy pozyskać innych. W ramach programu zaplanowano zwiedzanie oczyszczalni ścieków, spacery do parku, międzyprzedszkolny konkurs ekologiczny pt. "Wrocławskie budowle". Przeznaczony jest do realizacji we wszystkich grupach wiekowych.

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Przedszkole nr 41 im. Jana Pawła II
  ul. Dobra 16
  53-678 Wrocław
 • tel. (71) 798 67 89
  Dyrektor - Małgorzata Szychowiak - wew. 101
  Samodzielny referent - Iwona Wolak -wew. 102
  Intendent- Małgorzata Białas - wew. 113